53 Sıra Numaralı KDV Sirküleri Hakkında
S İ R K Ü L E R
(2010 / 2)
 
          Katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili 27.01.2010 tarihinde 53 sıra numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu sirküler ile yapılan değişiklikler ve uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.
 
          Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili olarak vergi dairelerince şu anda VEDOP üzerinden manuel olarak yapılan ve oldukça uzun zaman alan kontroller, vergi dairelerinin kırtasiyecilikten ve bir kısım formalitelerden kurtarılması, iade işlemlerine hız kazandırılması, KDV iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan KDV İadesi Risk Analizi Projesi sayesinde elektronik ortamda yapılacak, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri belgeler esas alınarak özet bir rapor halinde vergi dairesinin kullanımına sunulacaktır.
 
          KDV mükellefleri Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemleri için geçerli olmak üzere bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi üzerinden göndereceklerdir.
 
          KDV Kanununun (8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden, (9/1) maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk uygulamalarından, (29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden, 32 nci maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinde, "indirilecek KDV listesi", "yüklenilen KDV listesi" ve "satış faturaları listesi" ile iade için ibrazı istenilen durumlarda "gümrük (çıkış) beyannamesi listesi"nin elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
 
          KDV mükelleflerinin tamamı yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında yapacaklardır.
 
          1) Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecektir. 
          2) Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir. 
          3) İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
          4) Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
          5) Bu mükelleflerin iade taleplerinin, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir. 
          6) Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
          7) Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.
 
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle...
 
Şirketimize Bağımsız Denetim Asistanı Alınacaktır.
Şirketimiz Merkez Ofisine Yönetici Asistanı Alınacaktır.
Tüm Haberler
ÇÖZÜM ORTAKLARI
Diğer Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Partnerlerimiz... daha fazla bilgi
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler...daha fazla bilgi
YILLIK RAPORLAR
Şirketimizin yıllık raporlarıdaha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 gucbir@gucbirdenetim.com.tr