Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, muhtelif Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılan değişiklikler ve uygulamalar özetle aşağıda belirtilmiştir.
 
          1) Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife:
 
          Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesindeki tarife 273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
 
8.800,00 TL’ye Kadar  % 15
22.000,00 TL’nin 8.800,00 TL’si için 1.320,00 TL, fazlası % 20
50.000,00 TL’nin 22.000,00 TL’si için 3.960,00 TL, fazlası % 27
50.000,00 TL’den fazlasının 50.000,00 TL’si için 11.520,00 TL, fazlası  % 35
 
Oranında vergilendirilir.

          2) Asgari Ücret ve İşçilik Maliyetleri:
 
          Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2010 yılının ilk altı ayı için 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari brüt ücret günlük 24,30 TL, aylık 729,00 TL, 16 yaşından küçükler için uygulanacak asgari brüt ücret günlük 20,70 TL, aylık 621,00 TL olarak tespit edilmiştir. 2010 yılının ikinci altı ayı için ise 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari brüt ücret günlük 25,35 TL, aylık 760,50 TL, 16 yaşından küçükler için uygulanacak asgari brüt ücret günlük 21,60 TL, aylık 648,00 TL olarak tespit edilmiştir.
 
  01.01.2010 – 30.06.2010 01.07.2010 – 31.12.2010
Brüt Ücret (Aylık) 729,00 TL 760,50 TL
SGK Primi İşveren Payı (% 19,50) 142,16 TL 148,30 TL
İşsizlik Primi İşveren Payı (% 2,00)    14,58 TL    15,21 TL
Asgari Toplam İşçilik Maliyeti 885,74 TL 924,01 TL
Net Ücret (Aylık)             521,89 TL+A.G.İ.             544,44 TL+A.G.İ.
              
Olarak hesaplanmıştır. SGK İşveren Primi % 19,50 olarak hesaplanmıştır. Bilindiği üzere bu oran her firmanın tehlike sınıfına göre değişmektedir. Ayrıca maliyet hesaplanırken 5510 Sayılı Kanun gereği % 5’lik SGK işveren prim indirimi dikkate alınmamıştır.
 
          3) Sigorta Primlerine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları:
  
  01.01.2010 – 30.06.2010 01.07.2010 – 31.12.2010
Günlük Ücret (Alt Sınır)      24,30 TL      25,35 TL
Aylık Ücret (Alt Sınır)    729,00 TL    760,50 TL
Günlük Ücret (Üst Sınır)    157,95 TL    164,78 TL
Günlük Ücret (Üst Sınır)  4.738,50 TL 4.943,25 TL
        
Olarak tespit edilmiştir.              
   
          4) 2010 Takvim Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirimi Tutarları:
 
          Bilindiği üzere asgari geçim indirimi asgari ücretin brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10'u, ilk iki çocuk için %7,5, diğer çocuklar için %5'idir.
 
Medeni Durumu AGİ Oranı Aylık AGİ Tutarı
Bekar % 50,00 54,68 TL
Evli Eşi Çalışan % 50,00 54,68 TL
Evli Eşi Çalışmayan % 60,00 65,61 TL
Evli Eşi Çalışan 1 Çocuk % 57,50 62,88 TL
Evli Eşi Çalışmayan 1 Çocuk % 67,50 73,81 TL
Evli Eşi Çalışan 2 Çocuk % 65,00 71,08 TL
Evli Eşi Çalışmayan 2 Çocuk % 75,00 82,01 TL
Evli Eşi Çalışan 3 Çocuk  % 70,00 76,55 TL
Evli Eşi Çalışmayan 3 Çocuk  % 80,00 87,48 TL
Evli Eşi Çalışan 4 Çocuk % 75,00 82,01 TL
Evli Eşi Çalışmayan 4 Çocuk % 85,00 92,95 TL
 
Olarak hesaplanmıştır. Asgari geçim indirimi tutarları hesaplanırken ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Dolayısıyla personelin medeni durumunda bir değişiklik olmadıkça 2010 yılının her ayında aynı tutarda (ücretinden gelir vergisi -en fazla hesaplanan gelir vergisi tutarında- hesaplanması durumunda) ödenecektir/mahsup edilecektir.         
           
          5) Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı:
 
          Gelir Vergisi Kanunu’nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 10,00 TL olan istisna tutarı değişmemiş olup  01.01.20010 tarihinden itibaren de 10,00 TL olarak uygulanmaya devam edilecektir.                  
         
          6) Damga Vergisi:
 
          01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olacak değişen damga vergisi oranları ve tutarları aşağıdaki gibidir. (31.12.2009 tarih ve 27449 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 53 seri no’lu Damga Vergisi Genel Tebliği)

          a) Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler: Tutar ihtiva eden sözleşmelerin sözleşme bedelleri üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi oranı 2009 yılında Binde 7,50 (% 0,750)  iken 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Binde 8,25 (% 0,825)’e çıkartılmıştır. 
          b) Kira Mukavelenameleri: Sözleşme bedelleri üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi oranı 2009 yılında Binde 1,50 (% 0,150)  iken 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Binde 1,65 (% 0,165)’e çıkartılmıştır.
          c) Ücretler vb ödemeler: Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi oranı 2009 yılında Binde 6,00 (% 0,600)  iken 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Binde 6,60 (% 0,660)’a çıkartılmıştır.
          d) Beyanname ve Bildirgeler: Beyannamelerin (KDV, muhtasar ve diğer vergi beyannameleri) damga vergisi 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere 18,55 TL’sına, yıllık gelir vergisi beyannamesinin damga vergisi 27,90 TL’sına, kurumlar vergisi beyannamesi ile gümrük idarelerine verilen beyannamelerin damga vergisi 37,25 TL’sına, belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisi 13,75 TL’sına yükseltilmiştir.
          e) Bilanço ve Gelir Tablosu: 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi 21,55 TL’sına gelir tablosu üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi 10,55 TL’sına yükseltilmiştir.
 
          7) Yazar Kasa Fişi Düzenleme Haddi :
 
          V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca yazar kasa fişi düzenleme haddi (en yüksek tutar) 01.01.2010 tarihinden itibaren KDV hariç 670,00 TL’den KDV hariç 680,00 TL’ye yükseltilmiştir. Dolayısıyla her halükarda 680,00 TL’nin üzerindeki alım ve satımlarda fatura düzenlenmesi gerekmektedir.  
                              
          8) İndirilecek KDV Listelerinde Detayı Yer Alacak Faturalara İlişkin Had:
 
          V.U.K.’nun 232. maddesi uyarınca indirilecek KDV listelerinde detaylı şekilde yer alacak faturalara ilişkin had 01.01.2010 tarihinden itibaren KDV hariç 670,00 TL’den KDV hariç 680,00 TL’ye yükseltilmiştir. 680,00 TL’nin altındaki mal ve hizmet alımları tek satırda belge adedi, tutar ve KDV olmak üzere yazılması gerekmektedir.                               
            
          9) Doğrudan Gider Yazılabilecek Sabit Kıymetlere İlişkin Had:
 
          V.U.K.’nun 313. maddesi uyarınca peştamallıklar ile makine teçhizat, demirbaş ve diğer sabit kıymetlerin amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had 01.01.2010 tarihinden itibaren KDV hariç 670,00 TL’den KDV hariç 680,00 TL’ye yükseltilmiştir.                              
                               
          10) Özel Usulsüzlük Cezaları:
 
          V.U.K. 353/1 ve 2. maddelerine göre fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vermeyen ve almayanlara veya düzenlenen belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere ayrıca perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ile Maliye Bakanlığı’nca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin, düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 160,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.                               
 
          11) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Kira Gelirlerinde Beyan ve İstisna Tutarları:
 
          Binaların mesken (konut) olarak kiraya verilmesinden dolayı uygulanan konut istisnası 2009 yılında 2.600,00 TL’sı iken bu tutar 2010 yılında da değişmeyip 2.600,00 TL’sı olarak uygulanmaya devam edilecektir. Binaların işyeri (stopaj uygulamalı) olarak kiraya verilmesi durumunda elde edilen brüt hasılatın 22.000,00 TL’yi aşmaması durumunda beyanname verilmeyecek bu rakamın aşılması halinde gelirin tümü için beyanname verilecektir. 
 
          12) Yeniden Değerleme Oranı:
 
          14.11.2009 tarih 392 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2009 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit edilmiştir.
 
          13) Dönem Sonu İşlemlerinde Uygulanacak Değerleme Kurları:
         
          Bilindiği üzere 31.12.2009 tarihinde yapılacak değerlemelerde kasa ve bankadaki dövizler efektif alış kuru ile diğer döviz hesaplarının tamamı döviz alış kuru ile değerlenmesi gerekmektedir.
 
 Döviz Cinsi
Döviz Alış Kuru Efektif Alış Kuru
Amerikan Doları (USD) 1,5057 1,5046
Avrupa Para Birimi (EURO) 2,1603 2,1588
İngiliz Sterlini (GBP) 2,3892 2,3875
İsviçre Frangı (CHF) 1,4492 1,4470
 
Diğer döviz kurlarına ihtiyaç duyulması halinde 15.01.2010 tarih 394 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden yararlanılabilecektir.  
              
Çalışmalarınızda başarılar dileğiyle...
 
Şirketimize Bağımsız Denetim Asistanı Alınacaktır.
Şirketimiz Merkez Ofisine Yönetici Asistanı Alınacaktır.
Tüm Haberler
ÇÖZÜM ORTAKLARI
Diğer Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Partnerlerimiz... daha fazla bilgi
PRATİK BİLGİLER
Vergi, SGK ve Diğer Konularda Güncel Bilgiler...daha fazla bilgi
YILLIK RAPORLAR
Şirketimizin yıllık raporlarıdaha fazla bilgi
YARARLI LİNKLER
İhtiyacınız Olabilecek Kurumların Linkleri...daha fazla bilgi
TÜM MAKALELER
Sizlerin İhtiyaç Duyduğu Konularda Yazmış Olduğumuz Makaleler... daha fazla bilgi
           
GÜÇBİR BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Dünya Ticaret Merkezi EGS Business Park Blokları B1 Blok K:14 Yeşilköy/ İstanbul Tel: 0212 465 39 33 Fax: 0212 465 39 35 gucbir@gucbirdenetim.com.tr